Bron

Under hösten 2008 då en ny styrelse tar över rodret, upptäcks att Vägverket har sedan 2004 bett vägföreningen se över bron vid filmtvätten. Sprickor finns i brofundamentet och vägräcket är dåligt.

Styrelsen tar kontakt med lokala företag, men ingen kan eller har tid att hjälpa oss.

Till årsmötet i mars 2009 hade några offerter kommit in, allt från 250 000 till 700 000 kr. Vägverket lovar stå för 70 % av brokostanden, men det löftet gäller bara under 2009. Så nu blev det bråttom att få till stånd en byggstart. En brokommité tillsattes under mötet för att undersöka offerterna närmare och påskynda arbetet.

Ett år senare, 2010, hade brobygget fortfarande inte kommit igång, men löftet kvarstod från Vägverket med 70 % bidrag. Och vi hade förstått att det inte gick att reparera bron, utan allt måste bytas.

Under årsmötet i maj 2010 kunde vi besluta om att anta SVEVIA:s offert, Vägverkets egen entreprenör. De var billigast. Deras jobb tillsammans med WSP:s brokonstuktionsritningar gick på 700 000 kr. Med ett lån på banken blev summan 260 000 kr som vägföreningen måste betala för bron. Under årsmötet beslutade vi att summan ska delas lika på alla 26 medlemmarna. Hälften av medlemmarna får betala lite mer än om vi hade använt andelstalen, och hälften betalar mindre. Men vi tjänar alla lite på det då andelstalen ligger över 120 %.

I början av september 2010 skrev vår ordförande, Magnus Sääw, under kontraktet med SVEVIA. Beräknad kostnad för bron blev nu 750 000 kr. Bygget var beräknat att vara klart till jul.

Byggstarten försenas något då det upptäcks att berget under brofästena är för porösa för att lägga en bro på. En kulvert ska läggas i vattendraget som nu måste sprängas då det är för smalt på vissa delar. Nya mätningar och beräkningar görs. Kulverten blir av stål, 1,6 meter i diameter och 6-7 meter lång.

I början av december 2010 är sprängningen klar och nu konstaterades det att man kan lägga i en längre trumma. Det innebär att man kan slänta av och vanligt vägräcke kan sättas upp istället för broräcke. Trumman behöver förlängas några meter och förlängningen kan levereras först vecka tre 2011.

I början av februari 2011 är den nya kulverten nedlagd, fyllningen pålagd och vägen är farbar igen. Vägräcken monteras och slutbesiktning av bron skedde 1 april 2011.

Med en kulvert under vägbanan klassas det inte som en bro längre, så något mer broföreläggande kan det aldrig bli.

Dela den här sidan